Công ty TNHH TM XD Bá Hoàng Long 66 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH TM XD Bá Hoàng Long

Công ty TNHH TM XD Bá Hoàng Long được thành lập từ tháng 10 năm 2010, với mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững trong tương lai và đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.