Outward Bound Việt Nam 109 views

To serve, to strive, not to yield
Follow

This company has no active jobs

Outward Bound Việt Nam

To serve, to strive, not to yield

Company Information

About Us

Outward Bound Việt Nam là thành viên của tổ chức Outward Bound International – tổ chức hàng đầu thế giới với các chương trình trải nghiệm trong tự nhiên, có định hướng giáo dục, nâng cao kỹ năng sống / sinh tồn của người tham gia, giúp người tham gia nhận ra khả năng bản thân vượt lên trên các giới hạn khả năng bản thân thông thường. Các chương trình của chúng tôi đã giúp nhiều người tham gia có những biến chuyển trong tư duy sống của bản thân.

TRANG THÔNG TIN

– http://obv.vn/

– www.facebook.com/outwardboundvietnam.vn

– www.instagram.com/outwardbound_vietnam/

– www.youtube.com/channel/UCWuzbFgQhkIUYHXmbByrdhQ?view_as=subscriber