Young Makers Vietnam 477 views

Follow

Young Makers Vietnam has posted 1 job

Young Makers Vietnam

About Us

Young Makers Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra với mục đích khơi nguồn cảm hứng và tiếp sức cho các nhà sáng chế trẻ.

Từ việc hỗ trợ các em học sinh sinh viên tiếp cận với Khoa học sáng chế một cách thiết thực và trực quan hơn, Young Makers Vietnam góp phần phát triển nguồn nhân lực Khoa học – Kĩ thuật của nước nhà.