[ĐHBK] Danh sách đề tài

Đề 1: Develop a proof of concept of Java conversation toolkit from Cobol of legacy system (CSCV)ThGVHD:
Nguyễn Hứa Phùng
Nguyễn Chánh Thành
Sinh viên:
Nguyễn Hoàng Nhật Đông 50700542
Cao Duy Vũ (KSTN) 50703009

Đề 2: Develop an application on data warehouse and Business Intelligence concept (CSCV)
GVHD:
Võ Thị Ngọc Châu
Phan Vũ Hoàng Anh
Sinh viên:
Tạ Minh Tuấn 50702782
Nguyễn Bá Cường 50700285

Đề 3: Study Microsoft SharePoint platform and utilize it to develop a Company Resources and Performance Record Tracking Portal site (GCS)
GVHD:
Quản Thành Thơ
Trần Vĩnh Tân
Lê Thành Tâm
Sinh viên:
Bùi Thành Đạt (MSSV: 50700480)
Phan Thanh Nhuần (MSSV: 50701725)
Nguyễn Đình Nghĩa (MSSV: 50701574)

Đề 4: Cross-platform Smartphones Development with HTML/Ajax (KMS)
GVHD:
Quản Thành Thơ
Phan Nhật Thịnh
Nguyễn Huy Hoàng
Sinh viên:
Trần Đinh Công Tráng
Võ Thị Thuỳ Linh
Trương Anh Minh

Đề 5: PhoneGap platform research and development (KMS)
GVHD:
Phan Trọng Nhân
Nguyễn Huy Hoàng
Sinh viên:
Nguyễn Mạnh Vĩnh Trí
Lê Ngọc Viên
Nguyễn Thị Hoà Bình