DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

[HN] Sự Kiện – Tọa Đàm: Một Thế Hệ Xanh 2018

[HN] Tọa Đàm: Một Thế Hệ Xanh 2018

Table-ronde | Tọa đàm
Une génération verte | Một thế hệ xanh

18.08.2018 – 14h00
Auditorium de L’Espace | Hội trường L’Espace
Entrée libre | Vào cửa tự do
________________________________________

Ces dernières années, à Hanoi, plusieurs groupes de jeunes, d’entrepreneurs et d’organisations sont intéressés par les problèmes sociaux, et ils sont de plus en plus actifs, notamment dans la protection de l’environnement. Comment les mettre en réseau afin de créer un impact plus positif sur la communauté?

Trong những năm gần đây, trên địa bàn Hà Nội, các nhóm thanh niên, các doanh nghiệp cũng như tổ chức quan tâm đến các vấn đề xã hội đặc biệt là vấn đề môi trường hoạt động ngày càng tích cực. Làm thế nào để họ kết nối với nhau, tạo nên một mạng lưới tạo ra những ảnh hưởng tích cực hơn nữa đến cộng đồng?
________________________________________

Intervenante:
– Mme Do Van Nguyet, directrice de Live and learn
– Les jeunes représentatifs des représentants de groupes de jeunes, des entreprises vertes pour l’environnement

Diễn giả:
– Bà Đỗ Vân Nguyệt – Giám đốc Trung tâm Sống và Học Việt Nam
– Bạn trẻ tiêu biểu đại diện các nhóm thanh niên, doanh nghiệp xanh vì môi trường

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/events/354446335082415/?active_tab=about