Waiter, Waitress, Cook, Dealer,… 277 lượt xem

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của mình.

Chia sẻ công việc này