Làm cách nào để xem các tin tuyển dụng tôi đã đăng?

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”


Các thông tin công việc bạn đã đăng sẽ hiển thị toàn bộ trên trang, đồng thời thể hiện lượt xem, và số đơn ứng tuyển của từng công việc.