Tôi đã lưu công việc vào Bookmark, tuy nhiên khi xem tại mục “Các công việc đã chọn” không thấy?

Các công việc này đã hết hạn hoặc doanh nghiệp đã tạm thời không ngưng tuyển. Do vậy, bạn không thể xem lại nội dung công việc.