Tôi muốn thay đổi mật khẩu, phải làm sao?

Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình.

Chọn mục “Hồ sơ Doanh nghiệp” (Đối với tài khoản nhà tuyển dụng) hoặc “Thông tin tài khoản” (Đối với tài khoản ứng viên)

Tại mục “Change password”, nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới 2 lần, sau đó click chọn “Save New Password”. Sau đó, đăng nhập lại với mật khẩu mới.