CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM 146 views

Gìn giữ tốt nhất và phát huy cao nhất những giá trị về khoa học, tinh thần, về đạo đức, ý chí và về bản sắc của các nhà khoa học Việt Nam
Follow

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM

Gìn giữ tốt nhất và phát huy cao nhất những giá trị về khoa học, tinh thần, về đạo đức, ý chí và về bản sắc của các nhà khoa học Việt Nam

Company Information

About Us

MEDDOM là viết tắt của các từ: M (Memorial): Vật kỷ niệm, đài kỷ niệm; E (Education): Sự giáo dục; D (Direction): Lời chỉ dẫn, sự chỉ bảo, định hướng; DOM (Dome): Lâu đài, mái vòm. Vậy nghĩa MEDDOM được hiểu tổng quát là: Lâu đài lưu giữ những kỷ niệm để giáo dục, định hướng học tập, làm việc và cống hiến cho các thế hệ mai sau.

MEDDOM gồm Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam trực thuộc Tập đoàn MED GROUP, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua tư liệu hiện vật cá nhân, hồi ức của các nhà khoa học Việt Nam…