CTCP Dữ liệu Kinh tế Việt Nam VIETDATA 2509 views

Follow

CTCP Dữ liệu Kinh tế Việt Nam VIETDATA

Company Information

About Us

Vietdata là công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Việt Nam với thế mạnh về database đầy đủ và hoàn chỉnh về kinh tế vĩ mô, số liệu thống kê, số liệu ngành, thông tin báo cáo cáo tài chính của doanh nghiệp, khu công nghiệp và nhiều lĩnh vực trọng yếu khác của Việt Nam.
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Vietdata bao gồm:

  • Báo cáo phân tích doanh nghiệp
  • Báo cáo phân tích ngành và vĩ mô
  • Giao diện tra cứu thông tin tài chính doanh nghiệp
  • Raw database, Data API
  • Tư vấn thuế, luật
  • Tư vấn M&A và start-up