DATECHENGVN GROUP 74 views

This company has no active jobs

DATECHENGVN GROUP

Nhóm nghiên cứu (Datechengvn): phát triển và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật Việt Nam Tập hợp các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, PGS, TS thuộc trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM và một số Viện, Trung tâm Nghiên cứu của TP. HCM. Tiến hành các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm áp dụng công nghệ thông tin trong lãnh vực lập trình Web: Web Application & Services; Database: MSSQL & MySQL; Tools: ASP.NET (C#, VB.net), PHP, HTML, Javascript,..; Technologies & Models: ANN, GIS, DSS, GA, SA,...  vào trong lãnh vực khí tượng thủy văn, quản lý và phát triển nguồn nước.