Handilista 218 views

Follow

Handilista has posted 1 job

Handilista

About Us

“Hanidlista” là một dự án Cộng đồng Handmade & Vintage với mục đích xây dựng và phát triển Cộng đồng những người làm Thủ công và thiết kế sáng tạo tại Việt Nam. Với mục tiêu nhằm phát triển Cộng đồng ngày càng vững mạnh dựa trên nền tảng của phát triển các Sự kiện và công cụ online, Handilista cần những bạn trẻ nhiệt huyết, sáng tạo, khao khát thể hiện bản thân mình để có thể cùng nhau gây dựng Cộng đồng Handilista vững mạnh hơn.